Husmannsplassen

Husmannsplassen lå på området nedenfor Nyfjøset

Den 2. oktober i 1891, med virkning fra 14. april 1892, skriver Bertha Sørensen husmannskontrakt med Johan Peder Johansen for leie av området.

I husmannskontrakten fremgår det at plassen overtas etter husmann Bernt Stabel Sivertsen (f. 1837) fra Tromsø og hans kone Ernegaard Karstensdatter (f. 1814) i Eivindnes i Ofoten. Siden de ikke er ikke med på folketellinga i 1875 kan man anta at den første husmannskontrakten er skrevet etter dette.

Johan Peder blir rundt 1890 gift med Elina Einarson som kommer til Gibostad som tjenestejente til Bertha Sørensen rundt 1885.
Elina kommer fra Aamodt (Rendalen), og der hun som tjenestejente er blitt med barn med husbonden på gården hun hadde tjeneste på. Dette forholdet bringer skam over husbonden, og hun blir sendt nordover. Datteren heter Emilie Kristiansen (f. 1880).

Johan og Elina får i 1890 datteren Kristine og i 1894 sønnen Johan Hermann Odin

Husmannskontrakten som Johan Peder underskriver har 10 års løpetid, og fornyes med ytterligere 10 år den 15. oktober 1908.

Sønnen Johan Hermann blir gift med Petra som er søster til Wilhelm Jakobsens hustru Richarda. (Wilhelm Jakobsen bor i 1912 på eiendommen Lyng 84/17, bebygd av Harald Kristiansen rundt 1910)

Det er pr i dag ikke kjent når Husmannsplassen ble forlatt, og det er ikke foretatt noen ny påtegnelse etter 1918. Siden Landbruksskolen på dette tidspunktet er i drift og trenger mark er det naturlig å tro at skolen selv hadde behov for området, og ikke ønsket  å bortleie området.

Jfr muntlige kilder hadde Johan fått tilsagn om å overta en annen eiendom lengre sør når enka som da satt her gikk bort. Dette var trolig eiendommen som i dag har gnr/bnr 82/35 i Landøya. Også denne eiendommen kalles Husmannsplassen.

Vi kan også anta at navnet «Linatjønna» (øyra ved utløpet til Kleelva) har sitt opphav fra navnet til Elina.