Herredshuset

Våren 1948 ble det vedtatt å bygge nytt herredshus for Lenvik på Gibostad etter en årelang kamp mellom de som ville beholde Gibostad som kommunesenter og de som ville ha dette på Finnsnes. Kommuneadministrasjonen benyttet på dette tidspunktet «Ulvehiet» som for lengst var utgått på dato, og i dårlig forfatning.

Herredshuset ca 1960. Foto av Ernst Jensen

I 1952 ble det inngått avtale med Troms Landbruksskole om leie av tomt. Løpetiden var satt til 75 år, og med en årlig leie på kr 100,-

Uttak av tomt og bygging kom i gang på ettervinteren i 1952 og var planlagt ferdig i oktober 1953. Forsinkelser med blant annet sanitær- og varmeanlegg gjorde at kommunehuset først ble tatt i bruk våren 1954.
Bygget huset alle kommunale funksjoner samt lokaler til Lensmannskontor m/arrest, Folkebibliotek og Helsestasjon.
På et kommunestyremøte tidlig i 1954 ble det uttrykt bekymring for de økte kostnadsrammene for bygget. Opprinnelig var det bevilget kr 200.000, men ved årskiftet 1953/54 hadde kostnadene kommet opp i kr 470.000 og det ble anslått at endelig kostnad ble kr 530.000

Diskusjonen om beliggenheten til kommunesentret i Lenvik fortsatte, og mot slutten av 1960 årene ble det vedtatt at alle de nevnte funksjoner skulle flyttes til Finnsnes. I 1969 var en flere århundrer lang epoke med Gibostad som kommunesenter over da endelig vedtak om flytting til Finnsnes ble gjort.

Sommeren 1971 inngår kommunen avtale med AL Redskapsfabrikken om overtakelse av bygget og festekontrakten med Landbruksskolen. Refa etablerer nå en avdeling på Gibostad der skyting av garn er hovedaktiviteten. Rundt 1990 er det over for Refa sin drift, og bygget selges til private interesser i 1993. Bygget står nå til forfall frem til 2019 når lokale eiendomsutviklere kjøper det. Korona og renteøkninger gjør at byggeplanene utsettes, men vinteren 2024 går selskapet i gang med riving, og det skal fremover føres opp 2 leilighetsbygg på det som er den mest visuelt sentrale tomta på Gibostad.

Herredshuset var et landemerke for sjøfarende i Gisundet i 70 år.

Herredshuset høsten 2023

 

Fra rivingen av Herredshuset januar 2024