Opprettelsen

Diskusjonene om å etablere en landbruksskole i Nord Norge hadde pågått siden 1896 da det fra noen av fylkets ordførere ble foreslått for fylkestinget at det burde opprettes en praktisk skole for landsungdommen.

I 1900 ble det vedtatt å opprette en landbruksskole, og det forelå forslag om å kjøpe Leirbogen i Sørreisa til formålet. Det ble imidlertid vedtatt å opprette en komité for å utrede spørsmålet om plassering.

I 1902 forelå komiteens slutning, og de anbefalte opprettelse av en ettårig skole med landbruks- og husmorutdanning. I tillegg skulle den fungere som forsøksstasjon spesielt for engdyrking. Nå ble også Gibostad foreslått som skolested.
Etter dette gikk det flere år før saken igjen ble aktuell.

I 1908 ble etableringen av en landbruksskole i fylket tatt opp av Landbruksselskapets årsmøte, og som sterkt tilrådde oppretting.

I 1909 sendte de en vel begrunnet henstilling til fylkestinget om igjen ta opp saken, og som på sin side igjen opprettet en komité for å utrede saken.

I 1911 forelå utredningen der de konkluderte at det mest hensiktsmessige var å tilby praktisk/teoretiske 1 årige kurs på egen gård.
De foreslo Gibostad, Fagerbukt og Holt i Tromsø som aktuelle steder.
Fylkestinget vedtok samme år at en landbruksskole skulle opprettes, og at denne skulle ligge på Gibostad.

Høsten 1911 ble det bevilget kr 30.000 til kjøp av gården Gibostad (Sørensengården), og 18. desember 1911 forelå avtale om kjøp fra daværende eier Harald Berg.
Kjøpet ble tinglyst 8.1 1912.